Amdanom

Mae Arolygu Cymru yn rhaglen o weithio ar y cyd rhwng y cyrff canlynol:

  • Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru
  • Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
  • Estyn – Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
  • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)

inspection-wales-heads

Ein nod ar y cyd yw cefnogi’r broses o sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer pobl, gan geisio diogelu eu lles bob amser trwy adrodd heb ofn na ffafriaeth ar y gwasanaethau cyhoeddus sy’n dod o fewn ein cylch gwaith. Trwy weithio gyda’n gilydd yn effeithiol, gellir cynyddu’r effaith a gawn ar gyfer pobl.

Er ein bod ni wastad wedi mynd ati i gydweithio a chydweithredu, gwyddom y gallwn wneud mwy i rannu gwybodaeth rhwng ein sefydliadau, a chydlynu’r broses o gynllunio a chyflwyno ein gwaith.

Yn cael ei lywio gan egwyddorion clir ac amcanion a rennir, rhaid i’n cydweithio fod yn weladwy a rhaid iddo ddangos y gwerth a ychwanega at ein gweithgareddau. Rydym felly wedi gwneud cytundeb strategol rhwng ein pedwar sefydliad sy’n amlinellu sut y byddwn yn mynd ati i ddatblygu ein trefniadau cydweithio ymhellach.

Bydd y blog hwn yn cynnwys diweddariadau rheolaidd ar y rhaglen gan ein Rheolwr Rhaglen, aelodau Bwrdd y Rhaglen a chyfranwyr eraill, er mwyn amlygu ein #cydweithio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s