Rhoi cydweithio ar waith

Mae adroddiad ar y cyd ar annibyniaeth pobl hŷn, a gyhoeddwyd heddiw, yn esiampl wych o’r ffordd mae Rhaglen Arolygu Cymru yn datblygu ei dulliau o gydweithio.

Fe gynhaliwyd yr astudiaeth hon gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, sy’n rhan o Arolygu Cymru, ynghyd â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Yn y blog hwn, mae cynrychiolwyr o bob un o’r tri sefydliad yn amlinellu’r manteision o weithio gyda’i gilydd ar yr adroddiad hwn a sut mae cydweithio yn eu helpu nhw i gyflawni gwell allbynnau.

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Auditor General for Wales

Cydweithio. Mae pawb yn son amdano a’r buddion sydd i’w cael o’i wneud. Fe fyddwch chi’n gyfarwydd â’r darlun. Defnydd gwell o adnoddau, y gallu i ddwyn ar wybodaeth ehangach, gwybodaeth arbenigol, profiad helaethach sy’n arwain at well dealltwriaeth, ac yn ymarferol hefyd – mae dau ben yn well nag un wrth fynd i’r afael â thasg anodd. Fel cysyniad, mae’n anodd dadlau yn ei erbyn, ond gall fod yn anodd iawn i’w wneud, serch hynny. Mae angen cydbwyso arddulliau gweithio gwahanol, disgwyliadau gwahanol ac amcanion gwahanol os yw am lwyddo. Mae’n helpu hefyd os ydych chi’n dod ymlaen ac os yw’r naill a’r llall yn hoff o’i gilydd.

Wrth feddwl am y manteision ac anfanteision o gydweithio, rwy’n falch o ddweud fod astudiaeth Swyddfa Archwilio Cymru ar annibyniaeth barhaus pobl hŷn, a gyhoeddwyd ar 15 Hydref 2015, wedi ei seilio ar brofiad o gydweithio’n effeithiol. Ein cydweithwyr yn Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru fu’n cynorthwyo’r Archwilydd Cyffredinol wrth gyflawni’r astudiaeth hon, a hynny mewn modd cadarnhaol.

Yn sgil y gefnogaeth a ddarparwyd, y cyngor a dderbyniwyd, yn ogystal â’r holl gymorth o ran siapio’r fethodoleg, cyflawni gwaith maes, dosbarthu arolygon, hyrwyddo’r gwaith ac adolygu’r darganfyddiadau, cafwyd adolygiad cynhwysfawr wnaeth arwain at ddarlun manwl o’r ffordd mae cynghorau yn helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol. Oni bai am frwdfrydedd a pharodrwydd AGGCC a’r Comisiynydd i gefnogi’r gwaith yma, ni fyddai cwmpas nac effaith yr astudiaeth wedi bod mor gynhwysfawr. Mae un peth yn sicr, mae buddion cydweithio yn amlwg i bawb ac yn rhywbeth y mae angen i ni barhau i weithio arno, ac yn rhywbeth y gallwn ni – ac sydd angen i ni – wneud mwy ohono.

Imelda Richardson, Prif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Imelda Richardson

Rydym yn cydweithio gyda’r arolygiaethau eraill yng Nghymru ac rydym yn falch o gefnogi dull o weithio ar y cyd, fel a ddangoswyd gennym trwy gydweithio gydag Estyn i greu fframwaith arolygu ar y cyd ar gyfer gwasanaethau blynyddoedd cynnar. Mae gennym nifer o gytundebau o ran sut yr ydym yn gweithio gyda chyrff rheoleiddio ac arolygiaethau eraill ac awdurdodau lleol sy’n rhan o wella ansawdd gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Ar gyfer yr adroddiad hwn roeddem yn gallu rhannu gwybodaeth o’n gweithgarwch arolygu ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, a chydweithio gyda phartneriaid i ganolbwyntio’n well ar les ein poblogaeth hŷn. Roeddem yn hapus i gyflawni rôl gefnogol ar gyfer yr adroddiad hwn a rhannu ein gwybodaeth a’n profiad mewn perthynas ag anghenion pobl hŷn.

Mae ein gwaith yn rhan bwysig o’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac mae cydweithio yn ein galluogi i fod yn llais cryfach dros wella gofal ar gyfer pobl yng Nghymru na phe baem yn gweithredu ar wahân.

Mae derbyn syniadau ynghylch arfer gorau a chymryd golwg drawsbynciol ar draws maes gofal cymdeithasol yn ein galluogi i wella ein hymarfer ni ein hunain a rhannu syniadau’n fwy eang ar draws sefydliadau eraill, ac ni all hyn ond cael effaith gadarnhaol ar y bobl yng Nghymru sy’n dibynnu ar ofal cymdeithasol neu sy’n helpu i’w gefnogi yn y wlad hon.

Edrychaf ymlaen at waith pellach ar y cyd gyda sefydliadau partner dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira

Fel y Comisiynydd Pobl Hŷn, rwyf wedi croesawu’r cyfle i weithio gyda Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) a phartneriaid eraill i gynhyrchu’r adroddiad hwn. Mae’r adroddiad yn dilyn fy nghyfranogiad i yn Seminarau Dysgu ar y Cyd SAC ym mis Gorffennaf 2015 , ac rwy’n falch bod y gwaith hwn wedi cryfhau cysylltiadau â’r Archwilydd Cyffredinol a chydweithwyr. Mae angen cydweithio ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru fwy nag erioed, ac rwy’n falch bod SAC ac eraill yn atgyfnerthu fy natganiadau allweddol ac yn cydnabod pwysigrwydd cynnal annibyniaeth pobl hŷn.

O ystyried y rhagolygon ariannol anodd, mae’n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau yng Nghymru gydweithio yn awr i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n adlewyrchu anghenion pobl hŷn. Nid yw anghenion pobl hŷn yn gyfyngedig i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae’n rhaid i ddarparwyr yn y sectorau trafnidiaeth, addysg, tai a hamdden, er enghraifft, ddarparu gwasanaethau cost-effeithiol sy’n helpu i gynnal annibyniaeth pobl hŷn.

Mae taer angen dull cydweithredol, cydgysylltiedig a hirdymor yn awr, a hwnnw’n seiliedig ar yr agendâu integreiddio ac atal, er mwyn dileu rhwystrau allweddol a chynnal iechyd a lles pobl hŷn. Mae cydweithio’n hanfodol i fynd ar drywydd y nodau llesiant cenedlaethol o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a hefyd y nodau o fewn y Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru.

Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio ymhellach gyda SAC a phartneriaid eraill i egluro pwysigrwydd mabwysiadu dull ataliol ac i sicrhau bod darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn gallu defnyddio’r cyfoeth o wybodaeth a phrofiad sydd gan bobl hŷn mewn ffordd well, cynyddu eu cyfraniad i gymunedau ledled Cymru a helpu pobl hŷn ledled Cymru i gynnal eu hiechyd a’u lles.

Os hoffech chi ddod i wybod mwy am yr adroddiad ‘Helpu Pobl Hŷn i Fyw’n Annibynnol: A yw Cynghorau’n Gwneud Digon?’ fe allwch ei lawr lwytho o wefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s