Rhoi’r pwyslais ar y cyhoedd mewn gwasanaethau cyhoeddus

Gwnaeth Rheolwr Rhaglen Arolygu Cymru, Mandy Townsend, ymweld â Sioe Frenhinol Cymru y mis diwethaf fel rhan o stondin Arolygu Cymru ar y cyd gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Estyn, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, a Swyddfa Archwilio Cymru. Yn y blog hwn, mae Mandy yn rhannu ei syniadau ynglŷn â pham mae’r sioe yn cynrychioli cyfle gwych i gysylltu â’r cyhoedd a wasanaethir gennym.

Ers i ni ddechrau Arolygu Cymru, rydym wedi siarad llawer am ein hangen i gydweithredu gyda’n gilydd. O adroddiadau ar y cyd ynglŷn â phynciau megis addysg ac iechyd, hyd at ein dull cydweithredol ar gyfer chwythu’r chwiban, gallwn ddangos manteision rydym yn eu hennill drwy weithio ar y cyd.

Un o’r rhannau allweddol yn hyn o beth yw’r cyhoedd. Fel cyrff gwarchod gwasanaethau cyhoeddus, rydym yn gweithio dros bobl Cymru i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn cael eu darparu hyd at y safonau gorau posibl. Felly mae angen i ni glywed gan y cyhoedd oddeutu nid yn unig sut y gellir gwella’r gwasanaethau hyn, ond hefyd y rôl maent yn disgwyl i ni ei chwarae er mwyn gwireddu hyn.

Dyma pam y gwnaethom i gyd ymweld â’r Sioe Frenhinol y mis diwethaf. Roedd cael presenoldeb yn y digwyddiad anferth hwn yn ein rhoi mewn cyswllt â phobl o bob rhan o Gymru, o bob oedran, ac mae pawb ohonynt yn cael pethau gwahanol gan wasanaethau gwahanol.  Wrth arddangos yn ein stondin Arolygu Cymru, gwnaethom siarad â channoedd o bobl yn ystod pedwar diwrnod y sioe. Roedd ganddynt i gyd bethau diddorol i’w dweud o ran gwella ein gwasanaethau, ac roedd hefyd yn gyfle, ar gyfer y rhai nad oeddent wedi clywed amdanom o bosibl, i godi ymwybyddiaeth am ein gwaith.

Buodd arddangos ar y cyd fel Arolygu Cymru yn boblogaidd gydag ymwelwyr a llwydodd i leihau costau.  Gwnaeth hefyd gryfhau’r berthynas rhwng y pedwar sefydliad sy’n ffurfio Arolygu Cymru.
Yn ogystal â hyn, gellid ychwanegu dealltwriaeth graff iawn gan y cyhoedd yng Nghymru, a gallaf ddweud yn hollol onest fod yr wythnos yn llwyddiant ysgubol.

Yn y fideo sy’n cydfynd â’r blog hwn, rwyf wedi benthyca ymadrodd yr haf gan ein tîm pêl-droed cenedlaethol (rydych yn gwybod pa un) er mwyn crynhoi’r gwersi a ddysgwyd dros yr wythnos, ac mae’r rhain yn berthnasol nid dim ond i’r wythnos honno ond i Gymru yn ei chrynswth. Er gwaethaf cael ein hystyried fel un o’r cenhedloedd llai, rydym wedi profi ein bod yn gallu cyflawni pethau mawr. Mae pobl yn aml yn dweud bod Cymru yn genedl gysylltiedig a gallwn ei gwneud yn fwy byth drwy gynyddu ein cydweithrediad nid o’r naill wasanaeth cyhoeddus i’r gwasanaeth cyhoeddus arall yn unig, ond hefyd drwy wneud y cysylltiad gyda’r bobl rydym yn eu gwasanaethu er mwyn cyfannu’r cylch.

Ni fyddwn yn aros am flwyddyn arall tan y sioe nesaf; byddwn yn parhau ein sgyrsiau a byddwn i gyd yn cymryd rhan mewn gwella gwasanaethau. Felly y tro nesaf byddwch yn gweld ymgynghoriad gan AGGCC, Estyn, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru neu Swyddfa Archwilio Cymru, cofiwch gymryd rhan a rhannwch eich syniadau a’ch barn. Wedi’r cyfan, yn union fel Chris Coleman a’i dîm, rydym wirioneddol yn gryfach gyda’n gilydd, ‘Gorau Chwarae, Cyd Chwarae’.

Ynglŷn â’r awdur

Mandy TownsendMandy Townsend ar wyliau mewn cwchDechreuodd Mandy Townsend ar ei gwaith fel Rheolwr Rhaglen Arolygu Cymru ym mis Chwefror 2015 ac mae wedi ei secondio i’r rôl ran-amser am ddwy flynedd.

Mae Mandy, sydd wedi’i lleoli yng ngogledd Cymru, yn treulio gweddill yr wythnos yn ei rôl wreiddiol fel Archwilydd Perfformiad Iechyd yn Swyddfa Archwilio Cymru.

One thought on “Rhoi’r pwyslais ar y cyhoedd mewn gwasanaethau cyhoeddus

  1. Mae’n ddiddorol cael cyflwyniad gan reolwyr y gwasanaethau arolygu yng Nghymru ar bwysigrwydd cyfathrebu gyda’r cyhoedd yn y Sioe Frenhinol. Er hyn, ac er bod y testun ysgrifennedig uchod yn Gymraeg, mae’n anffodus nad yw y cyflwyniadau llafar yn y video hefyd yn y Gymraeg!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s