Cydweithredu ar Waith – Gweithio gyda’n Gilydd ar Lywodraethu Iechyd

Byddwn yn siarad gryn dipyn am gydweithrediad yn y blog hwn, a hynny am ei fod yn bwysig sicrhau bod gwaith ein partneriaid yn ychwanegu gwerth i wasanaethau cyhoeddus. Byddai’n wastraff adnoddau petawn ni i gyd yn edrych ar yr un pethau yn yr un ffordd. Mae’n bwysig am resymau eraill hefyd. Petawn ni i gyd yn edrych ar wasanaethau drwy’r un lens, yna mae’n bosibl y byddem yn colli rhai materion pwysig.

Mae siarad amdano yn un peth, ond roeddem o’r farn y byddai’n braf dangos i chi sut y mae cydweithredu yn gweithio go iawn ar gyfer Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru. Mae gan ddau o’n partneriaid rolau yn yr adolygiad allanol o lywodraethu’r gwasanaeth iechyd. Nawr, mae’n bosibl eich bod yn meddwl bod llywodraethu yn bwnc braidd yn sych ar gyfer blog, ond buaswn i’n anghytuno! Mae llywodraethu yn ei wir ystyr yn creu sefydliadau effeithiol, mae’n pennu’r cwestiynau mawr, pwysig, fel sut y mae pethau’n cael eu gwneud o gwmpas fan hyn? A yw’n dderbyniol gwneud hyn? Sut y mae sefydliad yn cael ei strwythuro? Sut y mae arweinwyr yn gwybod a ydym yn gwneud y pethau iawn? Ym maes iechyd – a yw ein cleifion yn ddiogel?

Felly, sut rydym yn cydweithredu go iawn?

wao_hiw_infographic_welsh

Mae gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru gylchoedd gwaith penodol sy’n cynnwys llywodraethu gwasanaethau iechyd yng Nghymru. Gallai ein partneriaid fynd allan ac adolygu gwaith llywodraethu yn annibynnol ar ei gilydd, ac adrodd arnynt drwy eu sianelu. Ond gwnaethant benderfynu ei bod yn well cydweithio. Mae’r papur sy’n cyd-fynd â’r blog hwn yn egluro sut maen nhw’n gwneud hyn mewn ffordd glir, ond fy nghasgliad i yw ein bod wedi gwneud penderfyniad strategol i ystyried llywodraethu o ddau gyfeiriad. Mae AGIC yn mynd at y gwaith o wasanaethau rheng flaen mewn wardiau unigol a meysydd gwasanaeth, tra bod SAC yn mynd ato o’r safbwynt sefydliadol o’r brig i’r bôn. Golyga hyn bod gwaith y ddau yn ategu ei gilydd. Nid yw hyn, ar ei ben ei hun, yn ddigon i gael y gwerth mwyaf o’n gwaith, felly rydym hefyd yn cydweithio mewn llawer o ffyrdd. Rydym yn defnyddio dulliau cyswllt ffurfiol ac anffurfiol amrywiol er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud cysylltiadau o’r hyn mae ein gwaith yn dweud wrthym, ac yn gallu rhagweld llawer o broblemau a thynnu sylw atynt cyn i rywbeth ofnadwy ddigwydd.

Gwnawn hyn drwy ein proses Uwchgynadleddau Gofal Iechyd, cyfarfodydd rheolaidd rhwng uwch aelodau o staff a staff gweithredol o’r ddau bartner, ac ymgysylltu â Llywodraeth Cymru drwy broses Uwchgyfeirio ac Ymyrryd y GIG .

Ac felly?

Rydym wedi esblygu ein gallu i gydweithio ers datganoli, nid yw hyn yn rhywbeth newydd ac mae wedi ein helpu i gynhyrchu nifer o ddarnau o waith ar y cyd o CAMS, i’r Adolygiad llywodraethu ar y Cyd Betsi yn 2013.

Mae hon yn enghraifft dda o gydweithio ar waith, a gobeithiaf y byddwch yn darllen ein papur partneriaid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s